picture1 1 Reglering

Mosbäck flödesregulatorer användes till reglering av vätskemängden utan rörliga delar, utan energitillskott och med en stor genomloppsarea. Dessa egenskaper samverkar till optimala driftsbetingelser. Flödesregulatorerna är framtagna främst för att begränsa uppkomna vattenmängder till ett bestämt maximalt flöde vid varierande tryckhöjd. Ett bestämt samband mellan tryckhöjd och flöde ger enastående möjlighet att optimalt anpassa en regulator till varje situation.
Mosbäck flödesregulatorer användes för såväl små flöden, ex 1 l/s, som stora flöden, ca 1000 l/s och kan installeras i både nya och befintliga anläggningar. Regulatorer utförs oftast reglerbara.

Beskrivning av regleringsförfarandet

Flödesregulatorer begränsar flödet genom regulatorn med ett bestämt samband i förhållande till tryckhöjden på tilloppssidan. Se figur nedan

  1. Torrvädersavrinningen tillåts passera obehindrat.
  2. När tryckhöjden uppströms stiger sammanpressas luften i regulatorns översta del vilket medför att kapaciteten ökar tills all luft i regulatorn försvunnit.
  3. När tryckhöjden ytterligare ökas minskar flödet genom regulatorn på grund av att en virvel har utbildats inne i regulatorn. Denna virvel omvandlar vätskans energi till hastighet, rotation av vätskan och därmed bromsas flödet genom regulatorn.
  4. När tryckhöjden ytterligare stiger ökas flödet genom regulatorn längs en parabelkurva för aktuell genomloppsarea.
  5. När tryckhöjden faller minskar flödet längs en parabelkurva tills luft sugs in genom utloppsröret.
  6. Denna luftinsugning medför en ökning av flödet genom regulatorn till full kapacitet för aktuell genomloppsarea.

Det bestämda förhållandet för regulatorns kapacitet vid låga tryckhöjder bidrager till ökad självrensningseffekt i ledningnen.
Regulatorns kapacitet utnyttjas maximalt om dämning ej uppstår på nedströmssidan. Om det föreligger dämning nedströms regulatorn som gör att nivå skillnader mellan uppströms vattenyta och nedströms vattenyta varierar på grund av detta, så anpassar sig regulatorns kapacitet till denna varierande "netto" tryckhöjd.

KAPACITETSDIAGRAM

mosbaeck